Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

RAAG NEWSLETTER - Δεκ 2017
Technical Articles
Triband transverter for 122 - 134 - 241 GHz by Michael Kuhne, DB6NT
Hints on power measurement in the millimeter bands by Philipp Prinz, DL2AM 
Very High Gain Amplifier by Daniel Uppström, SM6VFZ
Evaluating Parabolic Antennas by Joachim Köppen, DF3GJ
Antenna G/T calculators with open-source code Part 4:
Thirty years ago, DJ9BV was 100% correct in his antenna Effective Noise Temperatures (…)
calculation article... by Jean-Pierre Waymel, F5FOD, and Hartmut Klüver, DG7YBN
Understanding the OE9PMJ Microwave Filter for 24, 47, and 78 GHz by Paul Wade, W1GHZ
Timing for Portable Digital Operation by Rex Moncur, VK7MO, & Larry Hower, VK7WLH
Combiner for 4 amplifiers in the 3cm band Part 1 by Dominique Fässler, HB9BBD
News and Columns
Aurora News
Solar Cycle 24 Report, October 2017- by Jim Kennedy, KH6/K6MIO
Tropo News
Microwave Japan
Microwave Europe
VHF VK/ZL
VK EU uWave DXpedition 2017 - by David Minchin, VK5KK
GippsTech 2017 Review - by Roger Harrison, VK2ZRH
4m & 6m News 
EME News                                                              
News & Comments
DUBUS 2107 Index


 

To γνωστό περιοδικό Dubus, που ειδικεύεται σε θέματα  VHF - UHF - SHF είναι πλέον διαθέσιμο μέσω της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (4 τεύχη των 100 σελίδων ετησίως). Επίσης είναι διαθέσιμα και όλα τα παλαιότερα τεύχη με την μορφή τόμων και με τίτλο DUBUS TECHNIC 6, 7, 8 και 9. Οι εκδόσεις αυτές είναι σε μέγεθος Α5 και έχουν περίπου 380 σελίδες γεμάτες με τεχνικές περιγραφές σε θέματα VHF - UHF - SHF.Όλα είναι διαθέσιμα στην τιμή των 27 Ευρώ (τα 2 ευρώ για τα έξοδα του Paypal)  για 1 ετήσια συνδρομή στο Dubus η 1 τόμο με παλαιότερα τεύχη. Πληροφορίες εδώ: http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=278&LANG=GRΠαρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Π.Ε. Φλώρινας - Προκήρυξη Εξετάσεων για την Απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού Επιπέδου, B’ Περιόδου 2017ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
      Έχοντας  υπόψη :
1.   Το Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
      Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης » .
2.   Το Π.Δ. 146 /2010 (ΦΕΚ 239 Α΄) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας » 
3.   Tην αριθ. 38200 / 1136 / 11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδομών –
      Μεταφορών & Δικτύων «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου »
4.   Την με αρ. πρωτ. οικ. 16046/425/Φ.310/02-03-2012 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών.
5.   Την με αρ.πρωτ.145575/724526-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας για την        συγκρότηση  επιτροπής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη.


Αποφασίζουμε

1.    Προκηρύσσουμε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού  επιπέδου.

2.    Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν με χρήση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης
     Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) για την εξέταση των Ραδιοερασιτεχνών, στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

3.     Ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 18-12-2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης η 09:00 π.μ.

4.    Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μέχρι τις 08-12-2017 ημέρα Παρασκευή. 
 
5.    Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόμου από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /07-06-2010) και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.


 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης